Sina oled siin: SEKS - potentsiravimid
tutvumine eestis Uus foorumi teema tutvumine eestis Lisa kommentaar

Cialise tutvustus

Lehekülg: 1
cialis
tutvumine eestis cialis 18.10.2007 - 21:00
tsiteeri
Ja siin tootja poolne jutt cialise kohta:

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on CIALIS ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne CIALISe võtmist
3. Kuidas CIALISt võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5 CIALISe säilitamine
6. Lisainfo
CIALIS 10 mg kaetud tabletid
tadalafiil
Ravimi toimeaine on tadalafiil. CIALISe igas tabletis sisaldub 10 mg tadalafiili.
Või
CIALIS 20 mg kaetud tabletid
tadalafiil
Ravimi toimeaine on tadalafiil. CIALISe igas tabletis sisaldub 20 mg tadalafiili.
Kõik koostised
Abiaineteks on:
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, kroskarmelloosnaatrium, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalne
tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat.
Tableti kate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, triatsetiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid
(E172), talk.
Müügiloa hoidja: Lilly ICOS Limited, 25 New Street Square, London, EC4A 3LN. Ühendkuningriik
Tootja: Eli Lilly and Company Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XA.
Ühendkuningriik
1. MIS RAVIM ON CIALIS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
CIALIS 10 mg kaetud tabletid
CIALISt toodetakse helekollaste kaetud tablettidena, mis on mandlikujulised ning mille ühel küljel on
märgistus “C 10”. Tabletid on pakendatud blisterpakenditesse, milles sisaldub 4 tabletti.
CIALIS 20 mg kaetud tabletid
CIALISt toodetakse kollaste kaetud tablettidena, mis on mandlikujulised ning mille ühel küljel on
märgistus “C 20”. Tabletid on pakendatud blisterpakenditesse, milles sisaldub 2, 4 või 8 tabletti.
Kõik koostised
2
CIALISega ravitakse mehi, kes kannatavad erektsioonihäire, s.t. suguakti sooritamiseks vajaliku
suguti kõvastumise puudumise all.
CIALIS kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5. tüüpi fosfodiesteraasi inhibiitoriteks. Pärast
seksuaalset stimulatsiooni aitab CIALIS sugutis paiknevatel veresoontel lõõgastuda, mis võimaldab
vere juurdevoolu sugutisse. Selle tulemuseks on erektsioonivõime paranemine. Erektsioonihäire
puudumise korral CIALIS ei toimi.
Oluline on meeles pidada, et seksuaalse stimulatsiooni puudumisel CIALIS ei aita. Teie ja partner
peate läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te veel ravimit erektsioonihäire vastu ei kasutanud.
2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CIALISe VÕTMIST
Ärge võtke CIALISt:
- Kui kasutate mingeid orgaanilisi nitraate või lämmastikoksiidi doonoreid, nt. amüülnitritit. See on
rühm ravimeid (“nitraadid”), mida kasutatakse stenokardia (valu rinnus) raviks. CIALIS tugevdab
nende ravimite toimeid. Kui kasutate mõnda nitraati või te ei tea täpselt, siis küsige arsti käest.
- Kui põete rasket südamehaigust või teil on hiljuti esinenud südameatakk.
- Kui teil on hiljuti esinenud ajuinsult.
- Kui teil esineb madal vererõhk või ravile allumatu kõrgvererõhutõbi.
- Kui olete allergiline (ülitundlik) tadalafiilile või CIALISe mõnele abiainele.
Järgmistel juhtudel olge CIALISega eriti ettevaatlik:
Südamehaigust põdevate inimeste jaoks võib seksuaaltegevus olla ohtlik, kuna see koormab
täiendavalt südant. Kui teil esineb südamehäireid, siis rääkige sellest arstile.
Järgmistel põhjustel võib CIALIS teile sobimatu olla. Kui mõni neist käib teie kohta, siis enne ravimi
kasutamist rääkige sellest arstile.
- Te põete sirprakulist aneemiat (vere punaliblede hälve), hulgimüeloomi (luuüdivähk), leukeemiat
(verevähk) või teil esineb suguti deformatsioon.
- Te põete rasket maksa- või neeruhaigust.
Kasutamine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, kuna vahel neil võib esineda koostoime. Eriti oluline on see
sel juhul, kui kasutate samaaegselt nitraate, sest nende ravimitega ühel ajal ei tohi CIALISt manustada.
Kõrgvererõhutõve ja eesnäärme suurenemise raviks kasutatakse vahel sellist tüüpi ravimeid, mida
nimetatakse alfaretseptori blokaatoriteks. Rääkige sellest arstile, kui teil kumbagi neist seisunditest
ravitakse. Ärge kasutage CIALISega samaaegselt teisi ravimeid, kui arst on seda keelanud.
CIALISt ei tohi kasutada koos teiste erektsioonihäire ravimitega.
CIALIS ei ole mõeldud kasutamiseks naistele ega alla 18 aasta vanustele noorukitele.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Kuna kliiniliste uuringute käigus on CIALISt kasutavatel meestel täheldatud peapööritust, siis enne
autojuhtimist või masinate käsitsemist peab olema selgunud, kuidas te CIALISele reageerite.
3
Informatsioon meestele, kes ei talu laktoosi, mis on CIALISe üks abiainetest
Kuna CIALIS sisaldab laktoosi, siis seda ei tohi kasutada need mehed, kellel esineb harvaesinev
pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi puudulik imendumine.
3. KUIDAS KASUTADA CIALISt
Võtke CIALISt alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui Te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti
või apteekriga.
Soovituslikuks algannuseks on üks 10 mg tablett enne suguakti. Kui sellise annuse toime on liiga nõrk,
siis arst võib tõsta annuse 20 mg-ni. CIALISe tabletid on mõeldud suukaudseks kasutamiseks. Neelake
tablett tervelt alla ja jooge peale vett. CIALISt võib võtta söögiajast olenemata.
CIALISt võib sisse võtta suvalisel ajal vahemikus 30 minutit kuni 12 tundi enne suguakti. CIALIS
võib toimida veel kuni 24 tundi pärast tableti sissevõtmist. Pidage meeles, et CIALIS ei toimi ilma
seksuaalse stimulatsioonita. Te peate partneriga läbi tegema eelmängu, nii nagu siis, kui te ravimit
erektsioonihäire vastu ei kasutanud.
Alkoholi joomine võib mõjustada teie erektsioonivõimet. Alkoholi joomine võib teil ajutiselt
vererõhku langetada. Kui olete võtnud CIALISt või kavatsete võtta, siis hoiduge liigsest alkoholi
tarbimisest (alkoholi tase veres vähemalt 0, 08%), kuna see suurendab peapöörituse ohtu
püstitõusmisel.
CIALISt EI tohi manustada rohkem kui üks kord ööpäevas. CIALISt ei soovitata iga päev kasutada.
Kui Te võtate CIALISt rohkem kui ette nähtud:
Rääkige arstile.
4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Nagu kõik ravimid, võib ka CIALIS põhjustada kõrvaltoimeid. Need on tavaliselt kerge või keskmise
raskusastmega.
Kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks on peavalu ja seedehäired. Väiksema sagedusega registreeritud
kõrvaltoimeteks on seljavalu, lihasvalud, ninakinnisus, näo punetus ja peapööritus. Vähelevinud
kõrvaltoimeteks on silmalaugude paistetus, silmavalu ja silmade punetus.
Kui teil esineb mõni nimetatud kõrvaltoimetest ning need on tülikad, rasked või ei möödu, siis rääkige
sellest arstile.
Võivad esineda allergilised reaktsioonid (sh. nahalööve).
Harvadel juhtudel võib pärast CIALISe manustamist esineda pikaajaline erektsioon, mis võib olla
valulik. Kui teil tekib erektsioon, mis kestab jätkuvalt üle 4 tunni, siis võtke kiiresti ühendust arstiga.
Juhul kui teil tekib suguühte ajal või selle järel valu rinnus, EI tohi te kasutada nitraate, vaid peate
kiiresti kutsuma meditsiinilist abi.
Kui täheldate endal kõrvaltoimeid, mida käesoleval infolehel ei ole nimetatud, siis palun teatage
sellest arstile või apteekrile.
CIALISt kasutavatel meestel on harvadel juhtudel täheldatud südameatakki, ajuinsulti ja südamerütmi
häireid. Enamus neist meestest, ehkki mitte kõik, on olnud oma südamehäirest teadlikud enne selle
ravimi kasutamist. Võimatu on kindlaks teha, kas need juhtumid on olnud otseselt CIALISega seotud.
4
Ühel loomaliigil on täheldatud toimeid, mis võivad osutada viljakuse kahjustumisele. Sellele
järgnenud uuringud inimestel on näidanud, et see toime ei ole inimesel tõenäoline.
5. CIALISe SÄILITAMINE
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida originaalpakendis
Mitte kasutada pärast karbil ja blisterpakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu


allikas: www.raviminfo.ee
slavetodomme
tutvumine eestis slavetodomme 19.10.2007 - 14:53
tsiteeri
Kle, kas sellega nii ei ole, et pärast ei saa ilma üldse kõvaks?
cialis
tutvumine eestis cialis 19.10.2007 - 22:12
tsiteeri
Siiani pole veel küll sellist asja teaduslikult suudetud tõestada.
mamba
tutvumine eestis mamba 28.01.2008 - 18:19
tsiteeri
Mul ilma Cialisetagi tuleb yldine väsimus enne, kui ää vajub. Kui oleks selline tablet mis fyysilise väsimuse v6taks ää ja jätaks potentsi seejuures samaks, et ikka peale keppi j6uaks dushshini roomata, mitte nii nagu siin viimane kord mul oli.
mamba
tutvumine eestis mamba 02.02.2008 - 13:22
tsiteeri
Yldjuhul on see retseptiravim ja legaalselt seda retseptita ei saa.
1rx
tutvumine eestis 1rx 12.02.2008 - 13:37
tsiteeri
Saan küllsaada, ise ole proovinud hea asi. Cialist paki sees on kaks tükki. Soomlastele olen müünt.
paarbi
tutvumine eestis paarbi 21.02.2008 - 09:09
tsiteeri
Me nõustuks mamba-ga ... kui oleks selline ravim mis mehele võhma annaks selleks et ta enda riist ära väsitada siis kasutaks küll...
cialis
tutvumine eestis cialis 09.03.2008 - 21:01
tsiteeri
Et ise ära ei väsiks, võtke effedriini sisaldavaid ECA kapselidtutvumine eestis
Nendega ka rasva samas põletate.
Samas need ka illekaalsed eestistutvumine eestis
utnip
tutvumine eestis utnip 09.03.2009 - 17:07
tsiteeri
vot siis, tehti op ja lõigati eesnääre seoses eesnäärme vähiga, seoses sellega ei kõvastu(ei tõuse)ja ma ei saanud ka CIALISESTki abi, kuigi erektsioon on ilma selletagi olemas.Naise seljas aga ei tee selle süldiga midagi(pehmega).Aga hinna klass on vägev, ja raiskasin seda täitsa mõtetult mitmeid tuhandeid(arsti soovitusel), Op oli mais 2008, varsti aasta aga tulemust pole.kui ikka pole abi sellest, siis tunnistage aga ärge määrige pähe, raha sinna matta, kõik asjatu.Palun ka neil sekkuda vestlustesse, kel on see jama olnud, oleksin pärast ehk targem tutvumine eestis tutvumine eestis tutvumine eestis
stapet
tutvumine eestis stapet 10.03.2009 - 21:29
tsiteeri
minul on need asjad tutvumine eestis
Lehekülg: 1
Sina oled siin: SEKS - potentsiravimid
tutvumine eestis Uus foorumi teema tutvumine eestis Lisa kommentaar

Laeb...